El Concello de Ourense da instrucciones específicas para la gestión de los residuos familiares

Da una serie de directrices para una adecuada gestión de los residuos provenientes de los hogares ourensanos, e incide en la importancia de hacer la adecuada separación doméstica para el posterior reciclaje

   
 
28 de Marzo de 2020: OURENSE DIXITAL

En una comunicación realizada este sábado, el Concello de Ourense apela a la colaboración ciudadana y dispone una serie de instrucciones específicas para la gestión de los residuos y la limpieza durante el Estado de Alarma. La concelleira que dirige Jorge Pumar elaboró un documento en el que figuran una serie de indicaciones concretas para la gestión de los diferentes tipos de residuos, recuerda la importancia de realizar la separación doméstica para el reciclaje, así como de tirar la basura en bolsas cerradas y usar los contenedores adecuados, "en este momento más que nuncia", señala Concellería de Medio Ambiente e Limpeza.

Las instrucciones explican cómo gestionar adecuadamente los residuos de miles de viviendas de esta ciudad con familias en cuarentena, y se indica que lo más conveniente es usar siempre 3 bolsas en las que han de ir los residuos debidamente separados, cerrarlas y depositarlas en el correspondiente contenedor. "Todos los esfuerzos de cada día deben centrarse en la salud de todos", subraya el concelleiro de Limpeza, Jorge Pumar.

Estas son las indicaciones que se concretan al respecto tal y como las facilita la Concellería de Limpeza del Concello de Ourense:

— Residuos domésticos procedentes de fogares con persoas illadas / en corentena polo CIVID-19.Colocar un cubo de lixo na habitación ou espazo de confinamento, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, cunha bolsa dentro para recoller residuos (bolsa 1) e o material desbotable. Pechala moi ben e introducila nunha segunda bolsa (bolsa 2) á saída da habitación, xunto coas luvas e con outro material usado polos coidadores. Pechala moi ben e despositala co resto de residuos domésticos (bolsa 3), no contenedor de restos. Está terminantemente prohibido depositala nos contedores de recollida separada ou abandoala na contorna.

— Nos fogares sen positivos ou corentena, a separación seguirá como se vén facendo habitualmente. Para reducir ao máximo a fracción resto, o Concello solicita a colaboración cidadá dada a importanica de optimizar a recollida separada das distintas fraccións (papel/cartón, vidro, envases...) e depositar nos seus contedores unicamente os residuos axeitados.

— Xestión de equipos de protección (luvas, mascarillas, etc.) Non son reciclables e non deben depositarse no contedor amarelo, senón nos contedores resto ou papeleiras máis próximas. E nunca deben tirarse ao chan, xa que poden ser foco de contaminación para as persoas.

— O servizo de recollida de residuos e limpeza de rúas mantén as súas prestacións como antes da situación de alerta, mais agora mesmo é máis importante ca nunca o civismo na limpeza das rúas e a separación na reciclaxe, usando axeitadamente as papeleiras e contedores da cidade. As bolsas sempre deberán depositarse pechadas e dentro dos contedores. Lembra que está prohibido usar os contedores e materiais para reciclar material procedente de obras ou do sector industrial.

— Nas instrucións, o Concello lembra tamén as medidas en materia de amimais de compañía, atendendo ás indicacións da Dirección Xeral de dereitos dos animais, e incidindo na hixiene.

 
Imprimir Página
 
 
 © Copyright OURENSE DIXITAL
 
     
     
 
     
 
Imprimir Página
 
     
 
 
     
     
 
publicidad
 
     
 
 
     
  + DEL COVID-19 EN OURENSE  
  SERVICIOS PROVINCIALES: DIPUTACIÓN DE OURENSE  
  Todas las medidas del Protocolo de Actuaciones de la Deputación de Ourense  
  Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP núm. 63 de 17 de marzo de 2020)  
Cerrados al público desde todos los centros de la Deputación  
  No se prestan servicios presenciales, solo telemáticamente, email o teléfono  
  Reforzado el servicio de Teleasistencia a unas 2.000 personas  
     
  OURENSE-CAPITAL:
CONCELLO DE OURENSE
 
  Activado el "primer paquete de medidas preventivas" del COVID-19 (viernes, 13)  
  Mecanismos preventivos en servicios muncipales con atención al público  
     
  Se declara gratuito aparcar en Zona ORA de todas las calles de la ciudad  
  Servicios de Autobuses Urbanos a partir del Lunes, 16 de marzo