El Concello despacha las alegaciones a la Intermodal del AVE de Ourense y visa el proyecto de Fomento, Xunta y el propio Concello
 
Al Colexio de Arquitectos responde el Concello que la Intermodal de Ourense será "cómoda, sinxela, eficaz, accesible para todos e suficientemente ampla"
 
 
 
 
 
29 de JUNIO de 2017: OURENSE DIXITAL

A efectos del Concello de Ourense, el proyecto de la Estación Intermodal suscrito en Madrid por Fomento, Xunta de Galicia y el Concello el pasado 3 de mayo ya es firme, una vez que la Xunta de Gobierno de este jueves ha resuelto las alegaciones presentadas al mismo. De este modo, se da por cerrado el proceso de pública información, y el Concello dice ratificar la urgencia y el excepcional interés público de dicho proyecto es decir, lo que sostiene su tramitación al amparo de la lei express de la Xunta o Lei 3/2016.

Ahora, el Gobierno de Jesús Vázquez destaca que el proyecto integrador "reflicte as obras necesarias a nivel básico da terminal de autobuses e do aparcadoiro soterrado, e a nivel de anteproxecto da terminal de ferrocarril, polo que, antes do inicio das obras, os organismos promotores deberán achegar ao Concello os proxectos de execución das obras e, unha vez rematadas solicitará as correspondentes licenzas de primeira ocupación, todo elo sen prexuízo das obrigas fiscais que procedan".

Se da cuenta de cómo se han resuelto las alegaciones presentadas al proyecto por dos de los grupos oposición y el BNG, así como las del Colexio de Arquitectos, que el Concello ha desestimado. En el caso de las del PSOE, recordando que los compromisos de 2011 no se concretaron en ningún convenio de obligado cumplimiento, que se sustituyó por el actual; en el caso de las de DO porque el modelo del soterramiento fue en su día "rexeitado por imposibilidades técnicas e económicas"; lo mismo que ocurre en el caso de las alegaciones del BNG para las que los técnicos establecen la misma respuesta; y en el caso de las alegaciones del Colexio de Arguitectos, porque "o proxecto da resposta adecuada aos principios recollidos no convenio marco, xa que promove a utilización do transporte público e a mobilidade sustentable mediante a execución dunha estación intermodal cómoda, sinxela, eficaz, accesible para todos e suficientemente ampla para as necesidades previstas de viaxeiros".

Exactamente esto es lo que a los medios de comunicación trasladó este jueves el Concello de Ourense en relación a estos cuatro frentes de alegaciones:

 
  • As alegacións do Grupo Municipal Socialista fan referencia a cuestións propias da execución da obra do proxecto e a temas relacionados co protocolo asinado polo Concello no ano 2011, que non se concretou posteriormente en ningún convenio obrigatorio e que foi substituído polo actual convenio marco, de data 22 de xuño de 2016, concertado polo Concello, Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia e Adif-Alta Velocidad, en base ao cal e cumprindo os compromisos reflectidos no mesmo, se formulou o presente proxecto integrador que é obxecto de informe e que, sen dúbida, constitúe unha actuación urxente e de excepcional interese para a cidade de Ourense e sen custe algún para as arcas municipais do Concello segundo se deriva do citado convenio marco.

  • A alegación do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, en realidade amosa a súa disconformidade co modelo de entrada do Ave na cidade, xa que formula o soterramento das vías do tren e facer a estación nun só edificio que non dea lugar o muro que prevé o actual proxecto para a realización da praza pública. Non obstante, esas pretensións levan a un modelo diferente, xa que no pasado foi rexeitado por imposibilidades técnicas e económicas, polo que nada teñen que ver co proxecto formulado e que poden servir como alegacións de mellora que se trasladarán a Administración que formulou a petición.

  • A alegación presentada polo Bloque Nacionalista Galego incide tamén no soterramento das vías e a outro modelo de terminal intermodal, que debe ter a mesma resposta anteriormente feita para a alegación de Democracia Ourensana, indicándolle sobre o resto da súa alegación que o PXOM vixente e o Plan Xeral en tramitación conteñen a planificación urbanística de toda esa zona mediante a remisión a un Plan Especial que analizará a ordenación máis convinte nese ámbito, dando debido cumprimento o presente proxecto a comunicación peonil e en vehículo os barrios de A Ponte e O Vinteún. En canto aos efectos ambientais, serán obxecto de valoración pertinente no trámite ambiental do proxecto da terminal ferroviaria que no seu día se realice.

  • Por último, a alegación formulada polo Colexio de Arquitectos fai referencia a cuestións de deseño do proxecto que consideran mellorables, e como tal suxestión trasladarase á Administración solicitante, pero o certo é que o proxecto da resposta adecuada aos principios recollidos no convenio marco, xa que promove a utilización do transporte público e a mobilidade sustentable mediante a execución dunha estación intermodal cómoda, sinxela, eficaz, accesible para todos e suficientemente ampla para as necesidades previstas de viaxeiros; mellora a permeabilidade transversal da cidade, tanto de forma peonil como en vehículo, e crea un novo espazo público sobre as vías, dando solución ás necesidades de aparcadoiros da propia estación e da zona.
 
Volver atras
Imprimir Página
 
 
 © Copyright OURENSE DIXITAL
 
 
     
 
 
     
 
 
 
   
 
HACE HOY UN AÑO
30, JUEVES